Strona główna » Jednostki organizacyjne » Zarząd » Zarząd

Zarząd


1. Pracą Gminnego Zakładu Komunalnego sp. o.o.  kieruje Zarząd Spółki.

2. Zarząd Spółki jest pracodawcą i bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o.

3. Zarząd jest jedno lub wieloosobowy.

4. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, a w Zarządzie wieloosobowym dodatkowo jeden lub więcej Członków Zarządu, a wśród nich Zastępca Prezesa Zarządu.

5. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, pozostali Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą po zaciągnięciu opinii nowo wybranego Prezesa Zarządu.

6. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

7. Kadencja Zarządu Spółki trwa 2 lata.

8. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są:
- w Zarządzie jednoosobowym - Prezes Zarządu,
- w Zarządzie wieloosobowym - dwóch Członków Zarządu lub Członek Zarządu wraz 
z Prokurentem, działający łącznie.

9. Zarząd jest odpowiedzialny za całokształt pracy powierzonej mu Spółki oraz uzyskiwane przez nią wyniki. Zarząd odpowiada w szczególności za:
a) nadzór nad realizacją wszystkich przedmiotów działalności Spółki którymi są:
- PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
- PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD 49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów,
- PKD 42.12.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- PKD 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
- PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe,
- PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych,
- PKD 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
- PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, 
z wyłączeniem motocykli,
- PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
b) sporządzenie i przedstawienie Radzie Nadzorczej do dnia 31 października każdego roku planu finansowego na następny rok obrotowy.

10. Zarząd Spółki dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.  i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

11. Zarząd Spółki zapewnia bezpieczeństwo i higienę pracy, opracowuje regulaminy dotyczące spraw organizacyjnych, płacowych i socjalnych w szczególności:
- Przyjmuje i zwalnia pracowników oraz ustala szczegółowe kompetencje i zakres działania pracowników Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., przygotowuje umowy o pracę i inne dokumenty związane z zatrudnieniem,
- Prowadzi akta osobowe pracowników, karty urlopowe, listy obecności,
- Prowadzi absencję chorobową pracowników oraz sprawdza aktualność  badań okresowych.

12. Zarząd Spółki przyznaje nagrody indywidualnie pracownikom Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. zgodnie z zasadami wynikającymi  z Regulaminu wynagradzania.

13. Zarząd Spółki uczestniczy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
w  zakresie wykonywania obowiązków zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. nr 223 z 2007 roku, poz. 1655 ze zmianami).

14. Zarząd Spółki występuje z wnioskami w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla pracowników Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.

15. Zarząd Spółki przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe pracownikom Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.

16. Zarząd Spółki ustala odpłatności za usługi świadczone przez Gminny Zakład Komunalny 
Sp. z o.o.
17. Zarząd Spółki nadzoruje przestrzeganie w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. obowiązujących przepisów prawa.

18. Zarząd Spółki może upoważnić innych pracowników do reprezentowania Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. i podejmowania decyzji  w określonych przez niego sprawach.

19. Upoważnienia, o których mowa w pkt. 18 wydawane są w formie pełnomocnictw lub upoważnień.

20. Instrumentem zarządzania są wydawane przez Zarząd Spółki akty kierownictwa wewnętrznego, tj.:
- uchwały normujące sprawy związane z działalnością Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.,
- decyzje normujące zagadnienia niższej rangi niż uchwały,
- polecenia zawierające doraźne zadania do wykonania przez osoby na określonych stanowiskach oraz terminy realizacji tych zadań,
- pisma ogólne zawierające wyjaśnienia,
- komunikaty informacyjne.

21. W okresie nieobecności Prezesa Zarządu, czynności należące do Prezesa wykonuje jego Zastępca lub pracownik w ramach udzielonego przez Prezesa  upoważnienia.

22. W czasie nieobecności innych pracowników ich czynności wykonują osoby wyznaczone przez Zarząd Spółki.

23. Zarządowi Spółki podlegają bezpośrednio:
- Główny Księgowy,
- Kierownik ds. technicznych,
- Specjalista ds. zarządzania obiektami sportowymi,
- Operatorzy oczyszczalni ścieków,
- Inspektor ds. administracyjno – księgowych,
- Inspektor ds. administracyjno – technicznych,
- Konserwatorzy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej,
- Operatorzy maszyn budowlanych,
- Pracownicy gospodarczo – techniczni hali sportowej.
Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Zarząd
Kadencja: Aktualna (2015 - 2020)
Autor informacji: Monika Biernacik
Informację wprowadził: Małgorzata Cerajewska
Opublikowany dnia: 2003-10-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-05-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.