Strona główna » Jednostki organizacyjne » Rada Nadzorcza » Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza


Fragment aktu założycielskiego

§ 16.
1. Stały nadzór nad działalnością Spółki sprawuje Rada Nadzorcza.
2. Członkowie Rady Nadzorczej za swoją działalność w Radzie Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia, chyba że wysokość wynagrodzenia zostanie określona przez Zgromadzenie Wspólników.
3. Kadencja Członka rady Nadzorczej trwa 3 /trzy/ lata.

§ 17.
1. Rada Nadzorcza składa się z 3 /trzech/ do 5 /pięciu/ członków.
2. Dwóch członków Rady Nadzorczej jest wybieranych przez pracowników Spółki. Regulamin wyboru członków Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki ustala Zgromadzenie Wspólników.
3. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Wójt Gminy Włoszakowice spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i im przewodniczy przewodniczący a pod jego nieobecność sekretarz.
6. Rada Nadzorcza ponadto dokonuje oceny planu finansowego na następny rok obrotowy i przedstawia go wraz ze swoją opinią do dnia 30 listopada każdego roku Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia.

§ 18.
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia są protokołowane i włączane do księgi protokołów.
2. Rada Nadzorcza podejmuje na posiedzeniach uchwały jeżeli jest obecna co najmniej połowa członków, a wszyscy członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności minimum połowy składu. Przy równej ilości decyduje głos przewodniczącego.
4. Prezes Zarządu może być zapraszany na posiedzenie Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Zgromadzenie Wspólników.
Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Rada Nadzorcza
Kadencja: Aktualna (2015 - 2020)
Autor informacji: Monika Biernacik
Informację wprowadził: Małgorzata Cerajewska
Opublikowany dnia: 2003-10-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-05-24
Zmian: 0